arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Zásady přijímání oznámení o možném protiprávním jednání

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) zřídila Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. tzv. vnitřní oznamovací systém sloužící pro podání oznámení informací o možném protiprávním jednání. V Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. podporujeme naše zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. zastává.

Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. informuje oznamovatele, že kromě níže specifikovaného vnitřního oznamovacího systému může své oznámení směřovat i přímo Ministerstvu spravedlnosti. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

V případě oznámení týkajících se skutečností, které spadají pod působnost AML zákona, je orgánem příslušným pro přijetí oznámení v rámci externího oznamovacího systému Finančně analytický úřad.

Za podání vědomě nepravdivého oznámení může být oznamovateli uložena pokuta do až do výše 50.000, - Kč.

Za přijímání a nakládání s oznámeními jsou odpovědní pověření pracovníci odboru Risk & Compliance (dále jen „Whistleblowing officer“). Whistleblowing officer přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. nebo osoba vykonávající pro Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. dobrovolnickou činnost či jinou obdobnou činnost (dodavatelé, OSVČ, zaměstnanci dodavatelů apod.), a následně vyrozumívá oznamovatele o vyřízení jeho oznámení v zákonem stanovených lhůtách.

CO OZNÁMIT?

Dle těchto zásad je možné oznamovat následující kategorie podezření:

 • trestný čin nebo přestupek
 • porušení zásad nebo etických hodnot Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.
 • šikana nebo diskriminace
 • porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů
 • ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
 • poškození životního prostředí
 • nedodržení jiných zákonných povinností
 • pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného

Tyto zásady se nevztahují na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Ohledně řešení pracovních záležitostí nebo jakýchkoli jiných záležitostí prosím obraťte na personální oddělení. Pokud jde o záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, všechna podezření by měla být hlášena postupem podle příslušné směrnice, vyjma závažného porušení, kdy máte obavy nahlásit toto podezření prostřednictvím běžných postupů. Tyto zásady se také nevztahují na vyřizování případných reklamací nebo stížností na služby poskytované zákazníkům Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.

Oznamovatelé musí mít důvodné podezření, že oznámené informace poukazují na jedno nebo více relevantních podezření, která spadají do oblasti těchto zásad. Podezření se může týkat minulých, současných nebo pravděpodobných budoucích událostí. Není nutné, aby oznamovatel získal jednoznačný důkaz. Stačí, když se jeho podezření zakládají na dobré víře pramenící z okolností panujících v době oznámení. Pokud si nejste jisti, zda máte své podezření oznámit, může být užitečné probrat je se svým přímým nadřízeným nebo jiným vedoucím pracovníkem, kterému můžete důvěřovat, a který není s danou záležitostí nijak spojen. Je důležité, abyste o svých podezřeních nehovořili s žádnou osobou, která je do oznamované záležitosti zapojena, ani nesdělovali své podezření nikomu jinému než osobě, u které jste vyhledali důvěrnou radu. 

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Při podání oznámení vás požádáme zejména o následující informace:

 • váš vztah k Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. (zda jste zaměstnanec nebo např. dodavatel)
 • popis události, kterou chcete oznámit, včetně informace, kdy a kde k události došlo
 • jména osob, které mohly být svědky události nebo mají další informace o tom, co si přejete oznámit (upozorňujeme, že v rámci vyšetřování můžeme kontaktovat všechny jmenované osoby)
 • jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření vašeho oznámení Můžete také uvést vaše jméno a kontaktní údaje. Tyto informace mohou výrazně urychlit prošetřování, ale jejich uvedení je dobrovolné.

Oznámení lze podat:

Písemně

 1. Prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. V listinné podobě na adresu Drivalia Lease Czech Republic s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na obálku je vždy potřeba uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT".
 3. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu podnety-compliance.drcz@drivalia.com.

Ústně

Pouze zaměstnanci mohou učinit oznámení telefonicky Whistleblowing officerovi na telefonním čísle +420 222 829 319, a to každý pracovní čtvrtek v době od 9:30 do 12:00, telefonické rozhovory nejsou nahrávány.

Osobně

Termín osobního setkání s Whistleblowing officerem bude sjednán nejpozději ve lhůtě 14 dní od doručení žádosti o schůzku (e-mailem, telefonicky).

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Každé oznámení musí dále obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.

Oznámení lze učinit i anonymně. Pokud oznamovatel učiní anonymní oznámení, nepodléhá zákonné ochraně podle zákona o ochraně oznamovatelů (zákaz být vystaven odvetnému opatření týkající se zejména oznamovatele či osob jemu blízkých) a neplatí pro něj ani v zákoně o ochraně oznamovatelů stanovené lhůty. 

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho oznámení spadá pod definici dle zákona o ochraně oznamovatelů či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náležejí. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Whistleblowing officer bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen jemu. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Whistleblowing officer oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost oznámení a další rozhodné skutečnosti. Whistleblowing officer poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Whistleblowing officer prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Whistleblowing officer vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Závěry posouzení budou následně v anonymizované podobě předány určeným osobám Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik. Pokud budou v návaznosti na posouzení oznámení přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zmírnění identifikovaných rizik, bude o tom Whistleblowing officer informovat oznamovatele. Přijatým opatřením nebo poskytnutou informací nesmí být narušen či ohrožen zájem chráněný zákonem, včetně účelu trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.